Privacybeleid

 

Privacy vind ook ik belangrijk en de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze uitleg over privacy, vertel ik hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Wij hanteren volledig de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin is o.a. omschreven dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Groenewoud Fire & Security is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Groenewoud Fire & Security verwerkt ten behoeve van het  volgende:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het ontvangen en/of geven van een opdracht
 • Ontvangen of verzenden van documentatie.

Basis voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Groenewoud Fire & Security kan de volgende persoonsgegevens vragen:
  – Voornaam;
  – Tussenvoegsel;
  – Achternaam;
  – Telefoonnummer;
  – E-mailadres;
  – Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Groenewoud Fire & Security opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor altijd, indien gewenst kunt u eenvoudig een verzoek tot verwijdering indienen. We verwijderen dan de gegevens uit onze database.
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren en eventuele verzoeken voor verwijdering eerst schriftelijk te bevestigen.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met samenwerkende partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevens bescherming.

Ook wij zorgen voor een veilige opslag van u gegevens, mocht u toch behoefte hebben aan meer informatie, neem dan contact met mij op,

Gerard Groenewoud         info@groenewoudfs.nl  of mobiel : +31 611094253